§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu

internetowego pod adresem www.SmokoModa.pl

2. Właścicielem Sklepu internetowego pod adresem : www.smokomoda.pl  jest

F.H. SMOK Spółka Cywilna.

Władysław Smoczyński, Marcin Smoczyński, Paweł Smoczyński,

38-400 Krosno, ul. Michała Mięsowicza 27

NIP: 6842636150,

REGON: 180951750.

3. Współadministratorami danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej F.H. SMOK S.C. –

Władysław Smoczyński, Marcin Smoczyński, Paweł Smoczyński.

4. Klient korzystający ze Sklepu może korzystać z następujących kanałów kontaktu:

a) poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres: kontakt@smokomoda.pl

b) telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 792-639-892

5. Sklep świadczy następujące usługi:

a. zapoznania się z asortymentem Sklepu,

b. sprzedaży Produktów,

c. prowadzenia Konta Klienta.

§ 2.

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością

gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – F.H. SMOK S.C.

3. Adres e-mail – aktywny adres poczty elektronicznej klienta podany przez klienta w trakcie procedury składania

zamówienia lub zakładania Konta. Adres ten może zostać przez klienta zmieniony w panelu ustawień Konta

(opcja dotyczy tylko klientów posiadających aktywne Konto w serwisie).

4. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym.

Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.

5. Promocje i rabaty w Sklepie nie łączą się.

6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający klientowi utworzenie Konta.

7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

8. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta, informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

9. Użytkownik – klient posiadający aktywne konto Klienta w Sklepie.

10. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

11. Login - adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

12. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

13. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie sklepu. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep jest zaakceptowanie polityki prywatności przez Klienta poprzez zapoznanie się z nią, a następnie wybór odpowiedniej opcji na formularzu.

14. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sklep na zindywidualizowanej stronie produktu.

15. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych.

16. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów

oraz wyborem formy płatności.

§ 3.

Konto użytkownika

1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, nie jest także wymagane do dokonania zamówienia i zawarcia umowy. Klienci posiadający założone konto klienta otrzymują dostęp do dodatkowych funkcji serwisu.

2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej.

3. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

4. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.

5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu - (adresu e-mail) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wynikłej stąd szkody.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji własnych i prawdziwych danych osobowych.

8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w Sklepie. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

§ 4.

Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu, przez co rozumie się przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga oprócz aktywnego adresu mailowego:

   a. urządzenia końcowego (komputera/urządzenia mobilnego), umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

   b. włączonej obsługi Plików cookies,

2. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

§ 5.

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

   a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,

   b. zaznaczyć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

   c. zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

   d. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.

2. W szczególnych przypadkach ilość Produktów oferowanych przez Sklep, a możliwych do zakupu przez Klienta

może być ograniczona. Potwierdzenie dostępności zakupionego przedmiotu następuje w toku weryfikacji

zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega, że część towarów oferowana jest w czasie rzeczywistym w sklepach

stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku braku towaru na stanie sklepu § 8 pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio

w zakresie w jakim dotyczy zwrotu płatności.

3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznania się z

Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów, w szczególności o

modelu, marce i właściwościach kolorystycznych. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach

prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu

wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta,

warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona

jest strona internetowa Sklepu.

§ 6.

Dostawa i płatność

1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

   a. Przelew tradycyjny;

   b. Poprzez serwis PayU.pl;

   c. Za pobraniem u operatora pocztowego doręczającego przesyłkę;

2. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy wraz z cennikiem oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się na stronie Sklepu. Koszty dostawy obciążają Klienta w wysokości określonej na stronie przedmiotu

3. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przy pomocy wybranego przez Klienta operatora

pocztowego.

 § 7.

Zawarcie i wykonanie umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie pkt V

Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego

otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości

elektronicznej na adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i

o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia w całości lub części ze względu na brak

zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności lub inne zdarzenie niemożliwe do przewidzenia

sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie klienta. W przypadku złożenia zamówienia w dni robocze od

poniedziałku do piątku kontakt nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin, w przypadku składania zamówienia w

dni wolne od pracy nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego

po dniu wolnym. W przypadku gdy klient dokonał płatności za Zamówienie sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

24 godzin (liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym) zwraca kwotę opłaconą przez klienta w całości lub części na konto wskazane przez klienta.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie

dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego

Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie

zrealizowane.

5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku

zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której

Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia woli związania się Umową.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu,

jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje wiążąca dla obydwóch stron.

9. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez

Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

 § 8.

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając

Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy

wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia doręczenia towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu

Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt

I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na

stronie internetowej Sklepu w zakładce „Dostawa i zwroty”(aby pobrać formularz zwrotu należy kliknąć POBIERZ FORMULARZ ZWROTU)

4. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu do jego złożenia, na adres

mailowy kontaktsmokomoda@gmail.com lub pocztą tradycyjną. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej

Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację potwierdzającą otrzymanie formularza o odstąpieniu

wysłanego przez Klienta.

5. Ciężar dowodu złożenia oświadczenia przez klienta w terminie, o którym mowa w pkt. 1 spoczywa na Kliencie.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni od dnia otrzymania formularza zwrotu produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania zwracanego produktu.

7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w

transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

8. Klient powinien odesłać Produkt na adres wskazany mu przez Sprzedawcę na adres e-mail lub na adres zwrotny

podany na przesyłce nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dniem odstąpienia od umowy jest

dzień w którym oświadczenie woli Klienta o odstąpieniu dotarło do Sprzedawcy w taki sposób, iż mógł

zapoznać się z jego treścią.

9. Produkt może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

10. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy;

 § 9.

 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

3. reklamację Produktu należy zgłosić pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną przy

wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie

internetowej sklepu,

4. w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

5. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe

warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez

gwaranta i dołączonej do Produktu. Warunki gwarancji znajdują się również na stronie Sklepu przy danym

Produkcie,

6. jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

   a. zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora -

bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia

wady Produktu,

   b. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest

obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu

Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad,

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby

Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za

Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

   c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od

wad albo wadę usunie,

7. Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po

bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za

jego uznanie,

8. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do

tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym

terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,

9. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres wskazany przez

Sprzedawcę.

 § 10.

 Strona internetowa sklepu

1. Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu.

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem

adresu email: kontakt@smokomoda.pl

                                                                               § 11.

Ochrona danych osobowych, pliki cookies

1. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w „Polityce prywatności” na stronie

Sklepu. (Polityka prywatności)

2. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych

informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym

Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej

(tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała

takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies

może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

§ 12.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach

oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz

pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

   a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

   b. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu,

   c. zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem

wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje

Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej

nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W

przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może

wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie

Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,

mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej

udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów

informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

5. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez

Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej

pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w

całości lub w części.

Nowa rejestracja

Masz konto?
Zaloguj się lub Odzyskaj hasło